Page 29

drive_br_komfort3_pl

Niższe koszty ogrzewania, wyższe bezpieczeństwo. Bardzo często zdarza się tak, że pozo-stawione przez zapomnienie, otwarte okno staje się zaproszeniem dla złodzie-ja. Ryzyko dodatkowo wzrasta ,gdy w budynku przebywa większa licz-ba osób. Przypadkowe pozostawienie otwartego okna staje się wówczas dużo bardziej prawdopodobne. Wraz z zastosowaniem AEROCONTROL wzra-sta Państwa bezpieczeństwo. Czujniki magnetyczne na bieżąco kontrolują pozycję okna i zdalnie przekazują sygnał do jednostki centralnej. W chwili, gdy centrala otrzyma sygnał, że pozycja okna nie jest zgodna z zadaną wartością, system może np. przesłać powiadomienie do firmy ochroniarskiej. W ten sposób mechaniczną blokadę okna, uzupełnia blokada elektroniczna. Ale to jeszcze nie wszystkie możliwości AEROCONTROL. Gdy okna są otwarte, system może automatycznie zamknąć zawory ogrzewania, aby uniknąć zbęd-nej straty energii, chroniąc w ten sposób środowisko naturalne. OKNA ZARYGLOWANE: KOMBINACJA ZACZEPÓW MAGNETYCZNYCH I CZUJNI - KÓW MAGNETYCZNYCH MONITORUJĄ STAN ZARYGLOWANIA. OKNA ODRYGLOWANE: KOMUNIKAT DO JEDNOSTKI NADZORUJĄCEJ . dla producentów okien: ▪▪ może być stosowany przy dowolnym profilu okien i drzwi ▪▪ dostosowany do drzwi drewnianych podnoszono-przesuwnych w sche-macie A i C ▪▪ możliwa późniejsza instalacja ▪▪ uniwersalne zastosowanie ▪▪ zgodny ze standardem BUS wykorzy-stywanym w systemach zarządzania budynkami ▪▪ szeroka gama dodatków do szyb antywłamaniowych oraz sterowanie okapami kuchennymi ▪▪ z atestem VdS (w zależności od typu czujnika atest do najwyższej klasy C) ▪▪ także jako zewnętrzny czujnik ma-gnetyczny z atestem VDS oraz EN, także do systemu LSN-BUS dla użytkownika: ▪▪ maksymalnie sprawdzone bezpie-czeństwo, dzięki połączeniu z syste-mem alarmowym odpowiadającym odpowiednim klasom antywłama-niowym ▪▪ oszczędność energii przez zgłaszanie otwartych okien do centralnego sys-temu sterowania ▪▪ w zależności od wariantu, wbudo-wany czujnik magnetyczny, wysyła informację o zarejestrowaniu wła-mania lub podejrzanego obiektu 29


drive_br_komfort3_pl
To see the actual publication please follow the link above